Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. Εγκατάσταση σωληνώσεων

Κατασκευή και τοποθέτηση δικτύων σωληνώσεων σύνδεσης μηχανών εμφιάλωσης στο εργοστάσιο της Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.

Gallery