Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. Εγκατάσταση σωληνώσεων

Κατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων σωληνώσεων και συλλεκτών σύνδεσης αεροσυμπιεστή στο εργοστάσιο της Σ.Μεντεκιδης Α.Ε.

Gallery